Publicita – Divart – Umenie fotografie

ÚDAJE O PROJEKTE

Kód projektu: 302031G818

Názov projektu: DIVART – umenie fotografie

Výzva: IROP-PO3-SC31-2016-5 – Podpora prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest (decentralizovaná
podpora).

Zmluva: MK-113/2020/SOIROPPO3-302031G818

STRUČNÝ POPIS PROJEKTU: Firma Martin Ryboš – DIVART funguje od roku 2007. V roku 2017 otvorila prevádzku poskytujúcu služby zamerané na Fotografiu – komerčnú aj umeleckú. Doposiaľ sa venovala najmä grafickému dizajnu, tvorbe webových stránok a brandingu. Produkty sú v súčasnosti vhodné najmä pre bežného spotrebiteľa. Vytvorením pracovného miesta pre fotografa a vytvorením moderného fotoštúdia sa zdvihne kvalita ponúkaných služieb aj pre cieľové skupiny: dizajnéri, umeleckí fotografi. Práve to firmu odlíši od konkurencie. Tieto cieľové skupiny sú ale náročné na kvalitu. Z tohto dôvodu potrebuje firma ďalšie priestory a nakúpiť technologické vybavenie. Tak sa bude môcť venovať produktovej fotografii, tlači fotografií na rôzne materiály a veľkoformátovej tlači. Zároveň chce firma vytvoriť priestory pre realizáciu výstav, ktoré budú slúžiť na vybudovanie kontaktu s potencionálnymi klientmi. Tento nový spôsob podpory predaja je marketingovou netechnologickou inováciou, ktorú projekt firme prinesie. Cieľom projektu je ale vytvorenie pracovného miesta pre človeka, ktorý zabezpečí základ všetkých aktivít – profesionálnu fotografiu. Aktivity projektu teda v konečnom dôsledku povedú k vytvoreniu pracoviska a pracovného miesta pre fotografa (z uchádzačov evidovaných na NUP). Vytvorenie pracovného miesta je organizačnou netechnologicko inováciou projektu.

  Cieľ: 3.1 Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií. Merateľné ukazovatele: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch: 1 nový zamestnanec Počet podnikov, ktoré dostávajú granty: 1 podnik Informácie o projekte nájdete na: https://www.itms2014.sk/projekt?id=0e49ed6c-ab61-4007-9fa4-511337f329f6   Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku nájdete na: https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=4518949&l=sk