Obchodné podmienky

Obchodné a reklamačné podmienky

A. Tovary

B. Školenia (workshopy)

 

A. Tovary

Vymedzenie pojmov

"Tovar" je akýkoľvek tovar predávaný prostredníctvom internetovej stránky www.divart.sk. "Predávajúci" Martin Ryboš - DIVART IČO: 43562230
DIČ: 1049451865 "Spotrebiteľ" je subjekt, ktorý s Predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe tovaru. Zmluva je vystavená v slovenskom jazyku a bude uložená u predávajúceho, spotrebiteľovi dostupná.

Zásady

Na tento zásielkový predaj realizovaný medzi predávajúcim a spotrebiteľom sa vzťahujú všeobecne záväzné platné predpisy Slovenskej republiky, najmä príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákon č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, zákon č.223/01 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Cena tovaru a cena dodania tovaru

Aktuálne ceny tovaru sú uvedené na www.divart.sk. Do týchto cien sa nezapočítava cena za dodanie tovaru na miesto určené spotrebiteľom. Cena za dodanie tovaru je hradená spotrebiteľom osobitne podľa platného cenníka. Viac v sekcii Doprava.

Objednanie tovaru

Spotrebiteľ môže realizovať objednávku prostredníctvom internetovej stránky www.divart.sk.

Dodacia lehota

Expedícia tovaru je obvykle maximálne do 10 pracovných dní. Ak to okolnosti vyžadujú, predávajúci a spotrebiteľ sa môžu dohodnúť na predĺžení dodacej lehoty, alebo na náhradnom plnení v rovnakej kvalite a cene.

Dodanie a prevzatie tovaru

Predávajúci je povinný po zaplatení ceny za tovar a ceny za dodanie tovaru spotrebiteľom, dodať tovar spotrebiteľovi v požadovanej kvalite, cene a množstve. Dodanie tovaru je možné realizovať v rámci Slovenskej republiky, a to prostredníctvom pošty, kuriéra alebo zmluvného prepravcu predávajúceho, prípadne formou osobného odberu v mieste podnikania predávajúceho. Pred prevzatím tovaru je spotrebiteľ povinný potvrdiť objednávku, zaplatiť cenu za tovar a cenu za dodanie tovaru. Pri prevzatí tovaru spotrebiteľ podpisom potvrdí jeho kompletnosť, nepoškodený stav a prevzatie na Dodacom liste/ Faktúre/ Prepravnom liste.

Zrušenie objednávky

Spotrebiteľ má možnosť objednávku zrušiť maximálne do 24 hodín po odoslaní objednávky bez udania dôvodu, alebo odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní (Odstúpenie od zmluvy). Spotrebiteľ tak môže urobiť telefonicky na čísle +420 901125904, alebo mailom na . V prípade, že spotrebiteľ zruší objednávku do 24 hodín a medzitým už zaplatil za objednaný tovar, Predávajúci mu uhradí zaplatenú čiastku bankovým prevodom (príp. pošt. poukážkou) naspäť. Pokiaľ spotrebiteľ stornuje svoju objednávku po odoslaní objednaného tovaru, alebo sa na zrušení objednávky s predávajúcim nedohodne, a už došlo k plneniu, alebo vznikli náklady na strane predávajúceho, je spotrebiteľ povinný uhradiť vzniknuté prevádzkové náklady. Prevádzkovými nákladmi sa rozumejú napr. telefonické rozhovory so spotrebiteľom, zabalenie, či príprava expedície, úhrada poštovného distribučnej spoločnosti a pod. V prípade neprevzatia zásielky zasielanej na dobierku v úložnej dobe dôjde k porušeniu kúpnej zmluvy, pretože spotrebiteľ je zo strany predávajúceho automaticky informovaný o potvrdení a stave objednávky (elektronickou poštou). Všetka argumentácia či odôvodňovanie neprevzatia (napr. neobdržanie oznámenky a pod.) sú považované za účelové. Zákazníkovi bude automaticky účtovaný poplatok vo výške €18.- Za týmto účelom bude vystavená faktúra alebo zaslané platobné informácie potrebné k úhrade sankcie elektronickou formou so splatnosťou 14 dní a 0,5% za každý, aj začatý deň omeškania, v ktorom sú zahrnuté náklady predávajúceho spojené s objednávkou a expedíciou tovaru. Zákazník má možnosť v tomto prípade do 7 dní aktívne požiadať o opakované zaslanie zásielky a prevedie platbu za tovar vopred (najneskôr však do 7 dní). V takomto prípade mu nebude storno poplatok účtovaný. Pôvodná cena zásielky však bude navýšená o €3,- t.j. náklady na nové doručenie, doplatok rozdielu dotovanej ceny poštovného a balného za prvé doručenie, manipulačný poplatok a prípadné telefonické, či administratívne náklady. V prípade nezaplatenia objednávky, vzniknutých nákladov, či storno poplatku v uvedenom termíne, budeme pohľadávku vymáhať. Proces je ústretovo nastavený tak, že zákazník má možnosť vždy uhradiť iba zavinenú škodu či náklady. Pokiaľ však nekomunikuje, nehodlá škodu či vzniknuté náklady uhradiť, nie je schopný sa s predávajúcim akokoľvek zmierlivo dohodnúť, neostáva nám nič iné, iba si uplatniť pokutu podľa týchto obchodných podmienok a pohľadávku eventuálne postúpiť k právnemu vymáhaniu. Za takúto situáciu nesie plnú vinu zákazník a hradí taktiež zvýšené náklady z dôvodu svojho počínania, ktoré takýmito prieťahmi vo vymáhaní vznikajú.

Vady tovaru, záručná doba a reklamácie

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí spotrebiteľom. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená a predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Spotrebiteľ tiež môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny tovaru. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru spotrebiteľom. Reklamácie si spotrebiteľ uplatňuje u predávajúceho, u ktorého bol tovar kúpený. V prípade potreby kontaktujte predávajúceho na telefónnom čísle +421 911 125 904.

Reklamácia sa nevzťahuje na:

- mechanicky poškodený tovar (roztrhnutie, zlomenie, poškrabanie, rozbitie...)

Odstúpenie od zmluvy

(1) Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa § 10.

(2) Ak predávajúci splnil informačné povinnosti podľa § 10 dodatočne, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačné povinnosti, najneskôr však do troch mesiacov od prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.

(3) Ak predávajúci nesplní informačné povinnosti podľa § 10 ani dodatočne, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do troch mesiacov od prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.

(4) Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný: a) prevziať tovar späť alebo nepokračovať v poskytovaní služby,
b) vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar alebo za službu vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

(5) Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
a) poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odsekov 1 až 3,

(6) Ak predávajúci poskytol spotrebiteľovi pôžičku na kúpu tovaru alebo na poskytnutie služby alebo ak takú pôžičku poskytla spotrebiteľovi tretia osoba na základe zmluvy s predávajúcim, odstúpením od zmluvy o predaji sa od začiatku zrušuje aj zmluva o poskytnutí pôžičky. Právo na vydanie bezdôvodného obohatenia nie je tým dotknuté.

Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať alebo službu poskytnúť, je povinný o tom bezodkladne informovať spotrebiteľa a do 15 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení. Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení, predávajúci je povinný nahradiť všetky preukázané náklady, ktoré spotrebiteľ vynaložil na objednanie tovaru alebo služieb. Pri náhradnom plnení je predávajúci povinný spotrebiteľovi dodať tovar alebo poskytnúť službu v rovnakej kvalite a cene.

Podmienky odstúpenia od zmluvy

Tovar nám po predchádzajúcom oznámení na: zašlite v balíku na adresu:

Martin Ryboš - Divart
J.Jiskru 2
96001 Zvolen
Slovenská republika

Po skontrolovaní tovaru Vám do 15 dní zašleme naspäť kúpnu cenu tovaru bez poštovného a balného a to prevodom na účet, resp. poštovou zloženkou. Tovar musí byť nepoškodený a schopný ďalšieho predaja. Odstránenie visačiek, cenoviek a štítkov je neprípustné a takýto tovar je považovaný za nevhodný k ďalšiemu predaju. S tovarom musí byť v balíku originál dokladu o zakúpení (faktúra). Tovar odporúčame poistiť.

Ochrana osobných údajov

Predávajúci zhromažďuje a spracováva spotrebiteľom poskytnuté osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov 428/2002 Z. z.v znení neskorších predpisov. Spotrebiteľ používaním tohoto internetového obchodu súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe a uskutočňovaných nákupoch.  Predávajúci sa zaväzuje, že neposkytne žiadne osobné údaje spotrebiteľa a ani žiadne ďalšie informácie o spotrebiteľovi tretej strane. Výnimkou sú osobné údaje spotrebiteľa nutné na doručenie tovaru, poskytnuté prepravcovi.

Povinnosti predávajúceho

(1) Pri zásielkovom predaji je predávajúci povinný pred uzavretím zmluvy na diaľku súčasne s ponukou tovaru alebo služby spotrebiteľovi oznámiť:

a) svoju totožnosť, trvalý pobyt a živnostenské oprávnenie, ak zásielkový predaj vykonáva fyzická osoba, obchodné meno a sídlo, ak zásielkový predaj vykonáva právnická osoba
b) opis tovaru alebo služby,
c) cenu tovaru alebo poskytnutej služby,
d) dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru,
e) platobné podmienky,
f) poučenie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy,
g) cenu za použitie prostriedkov komunikácie na diaľku, ak sa cena určuje inou ako základnou sadzbou,
h) lehotu, počas ktorej je predávajúci viazaný svojou ponukou vrátane ceny,
i) minimálnu lehotu, na ktorú možno zmluvu uzavrieť, ak ide o zmluvu o predaji tovaru alebo o poskytnutí služby, ktoré sa dodávajú alebo vykonávajú nepretržite alebo opakovane.

(2) Pri ponuke tovaru alebo služby prostredníctvom telefónu je predávajúci povinný oznámiť svoju identitu a obchodný zámer telefonátu už na začiatku komunikácie so spotrebiteľom.

(3) Predávajúci je povinný najneskôr v deň dodania tovaru alebo začatia poskytovania služby doručiť spotrebiteľovi písomne informácie, ktoré mu poskytol podľa odseku 1 prostriedkami komunikácie na diaľku.

(4) Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi najneskôr v deň dodania tovaru alebo začatia poskytovania služby:

a) písomné informácie o podmienkach a postupoch pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy,
b) adresu predávajúceho, na ktorej môže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu alebo sťažnosť,
c) informáciu o záruke a o servisných službách,
d) informáciu o možnosti zrušenia zmluvy uzavretej na dobu neurčitú alebo na čas dlhší ako jeden rok.

(5)Odseky 3 a 4 sa nevzťahujú na služby poskytnuté prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku, ak sa poskytli iba raz a prevádzkovateľ prostriedku komunikácie ich zúčtoval na diaľku; spotrebiteľ však musí mať možnosť získať adresu predávajúceho, na ktorej môže uplatniť reklamáciu alebo sťažnosť.

Predajca sa zaväzuje zákazníkom dodať:

Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky. Tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR. Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Výhrada omylov

Vyhradzujeme si právo na zmenu technických, designových alebo iných parametrov výrobkov bez predošlého upozornenia. Napriek našej najlepšej snahe môže dôjsť k omylom pri technických, designových alebo iných parametroch a vyobrazeniach. Za tieto nenesieme žiadnu zodpovednosť.

B. Školenia (workshopy)

I. PRIHLASOVANIE NA ŠKOLENIE

1.1 Záujemcovia sa na školenia môžu prihlásiť prostredníctvom záväznej online objednávky na internetovej stránke www.divart.sk. Prihlásením sa na školenie vzniká zmluvný vzťah medzi účastníkom a organizátorom školenia, ktorým je Martin Ryboš - Divart

IČO: 43562230
DIČ: 1049451865.

II. ÚHRADA ZA ŠKOLENIE A PLATOBNÉ PODMIENKY

2.1 Cena jednotlivých školení je uvedená na internetovej stránke www.divart.sk na stránke  konkrétneho školenia. Ceny na stránke sú uvedené vrátane DPH. Záujemca vyplnením objednávky súhlasí s danou cenou za školenie a zaväzuje sa danú sumu uhradiť jedným z nasledujúcich spôsobov: a) bankovým prevodom alebo vkladom na účet organizátora, ktorý je uvedený na  faktúre za školenie, ktorú Organizátor zašle záujemcovi po vyplnení online prihlášky, b) Službou paypal. Účastníkovi je po úhrade sumy za školenie podľa vyššie uvedeného, zaslaný e-mail potvrdzujúci jeho účasť na danom školení.

2.2 Účastník sa zaväzuje uhradiť sumu za ním vybrané školenie najneskôr 5 kalendárnych dní odo dňa vystavenia zálohovej faktúry. V prípade platby, ktorá bola uhradená, ale nebola ešte pripísaná Spoločnosti na účet, je účastník povinný dôveryhodným spôsobom preukázať úhradu danej zálohovej faktúry. V prípade, že účastník zálohovú faktúru neuhradí v priebehu vyššie uvedenej lehoty, organizátor je oprávnený od zmluvy odstúpiť. Martin Ryboš - Divart. T. Vansovej 12 Zvolen 96001 , , www.divart.sk

2.3 V prípade, že sa účastník prihlási na dané školenie v lehote kratšej ako 5 pracovných dní pred začiatkom školenia, je povinný zálohovú faktúru uhradiť najmenej 1 pracovný deň odo dňa vystavenia zálohovej faktúry.

2.4 V prípade, že sa účastník, bez predchádzajúceho oznámenia zaslaného Organizátorovi, nezúčastní školenia, organizátor nie je viazaný na vrátenie sumy ním uhradenej za dané školenie.

2.5 Účastník vyplnením online objednávky podľa čl. I ods. 1.1, prípadne potvrdením účasti na školení podľa čl. I ods. 1.3, súhlasí so zaslaním faktúry za dané školenie v elektronickej forme na e-mailovú adresu, ktorú zadal pri vyplnení online objednávky. Spoločnosť zašle účastníkovi faktúru v listinnej forme v prípade, že účastník o zaslanie takejto faktúry Organizátora dodatočne požiada prostredníctvom e-mailu zaslaného na adresu .

III. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY A STORNO OBJEDNÁVKY

3.1 Účastník je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez storno poplatku ak oznámi odstúpenie od zmluvy najmenej 10 kalendárnych dní pred začiatkom školenia, a to prostredníctvom e-mailu na adresu alebo telefonicky na tel. č. 0911 125 904 .

3.2 V prípade neskoršieho oznámenia odstúpenia od zmluvy, najneskôr však 2 kalendárne dni pred začiatkom školenia, bude účastníkovi účtovaný storno poplatok vo výške 50% z ceny školenia.

3.3 Účastník, ktorý oznámi organizátorovi odstúpenie od zmluvy menej ako 2 kalendárne dni pred začiatkom školenia, je povinný uhradiť storno poplatok vo výške 100% ceny školenia na ktoré sa záväzne prihlásil.

3.4 V prípade, že účastník odstúpi od zmluvy, zaniká jeho právo zúčastniť sa na danom školení. Účasť na inom školení tým nie je dotknutá.

3.5 V prípade ak bola zo strany účastníka školenia uhradená faktúra za školenie pred odstúpením od zmluvy, organizátor účastníkovi túto úhradu obratom vráti.

3.6 Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek pred začiatkom školenia odstúpiť z akéhokoľvek dôvodu od zmluvy s konkrétnym účastníkom a zároveň sa zaväzuje v danom prípade vrátiť účastníkovi sumu uhradenú za dané školenie. Zmluvné vzťahy s ostatnými účastníkmi na danom školení tým nie sú dotknuté.

IV. ZMENA TERMÍNU A/ALEBO MIESTA KONANIA ŠKOLENIA

4.1 Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek pred začiatkom školenia zmeniť termín a/alebo miesto konania školenia.

4.2 Zmenu termínu a/alebo miesta konania školenia organizátor oznámi účastníkom školenia vopred, prostredníctvom e-mailu alebo SMS na kontaktné údaje, ktoré záujemcovia zadávajú pri vypĺňaní online objednávky.

Martin Ryboš - Divart. T. Vansovej 12 Zvolen 96001 , , www.divart.sk

4.3 Oznámenie podľa bodu 4.2 sa považuje za doručené nasledujúci deň po odoslaní oznámenia účastníkovi.

4.4 Účastník je oprávnený v prípade zmeny termínu a/alebo miesta školenia odstúpiť od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy musí účastník ohlásiť organizátorovi e-mailom na adresu najneskôr 2 kalendárne dni pred začiatkom daného školenia, podľa nového termínu oznámeného organizátorom. V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany účastníka z dôvodu zmeny termínu a/alebo miesta konania školenia vo vyššie stanovenej lehote organizátor obratom vráti účastníkovi úhradu za dané školenie.

4.5 V prípade, že účastník neodstúpi od zmluvy podľa bodu 4.4, považuje sa neodstúpenie od zmluvy za súhlas účastníka so zmenou termínu a/alebo miesta konania školenia.

V. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

5.1 Účastník prihlásením na školenie súhlasí so spracúvaním svojich osobných údajov poskytnutých v objednávkovom formulári a to pre účely účasti na ním vybranom školení .

5.2 Súhlas sa udeľuje na čas, pokým bude spoločnosť na účely evidencie účasti na školení potrebovať tieto údaje na ich spracúvanie, a to najviac na dobu 5 rokov odo dňa účasti na školení.

5.3 Udelením súhlasu účastník vyhlasuje, že poskytnutie údajov je dobrovoľné, poskytnuté údaje sú pravdivé, úplné a aktuálne a je si vedomý svojich práv – práv dotknutej osoby v zmysle ustanovenia § 28 a nasl. Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“). Zároveň súhlasí so zaradením osobných údajov do databázy Organizátora

5.4 Organizátor prehlasuje, že všetky poskytnuté údaje budú zhromažďované a spracované výlučne na účely poskytovanej služby a len v rámci Spoločnosti, ktorá s nimi bude nakladať v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov. V prípade, že nedôjde k uzavretiu zmluvného vzťahu, ako aj po splnení účelu spracovania osobných údajov, Spoločnosť tieto osobné údaje zlikviduje.

VI. PRÁVO DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

6.1 Všetky študijné materiály poskytované účastníkom na školení, sú predmetom práva duševného vlastníctva organizátora.

6.2 Účastník školenia sa zaväzuje, že všetky študijné materiály, ktoré od organizátora obdrží na školení, bude využívať výlučne na súkromné účely. Účastník sa zároveň zaväzuje, že nebude nijakým spôsobom kopírovať a šíriť obsah školení a poskytovať k nim prístup tretím osobám.

VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1 Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto obchodné podmienky. Zmenené obchodné podmienky sa stávajú záväznými dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.divart.sk.

Martin Ryboš - Divart. T. Vansovej 12 Zvolen 96001 , , www.divart.sk

IČO: 43562230
DIČ: 1049451865.

7.2 V prípade prebiehajúcich akcií sa prihlasovanie na školenia a zmluvné vzťahy medzi organizátorom a účastníkom školenia spravujú okrem týchto všeobecných obchodných podmienok aj záväznými podmienkami príslušnej akcie. Záväzné podmienky príslušnej akcie organizátor zverejní na svojej internetovej stránke. V prípade, že sa účastník prihlási na školenie v rozpore s podmienkami príslušnej akcie, organizátor je oprávnený od zmluvy odstúpiť. O odstúpení od zmluvy z vyššie uvedeného dôvodu organizátor účastníka informuje prostredníctvom e-mailu a vráti účastníkovi uhradenú sumu za dané školenie v lehote do 14 dní.

7.3 Organizátor negarantuje výsledky odprezentované na školení.

7.4  Organizátor  nezodpovedá za nepredpokladané technické poruchy, ktoré nastanú v priebehu školenia a ktoré nie je možné okamžite napraviť.

7.5 V prípade, že sa niektoré z ustanovení v týchto obchodných podmienkach stane neplatným, platnosť ostatných ustanovení ostáva nedotknutá.

7.6  Organizátor  garantuje 100%-nú spokojnosť účastníkov s priebehom školení. V prípade nespokojnosti účastníka s priebehom školenia  organizátor  na požiadanie vráti účastníkovi sumu ním uhradenú za dané školenie. Účastník je povinný v žiadosti o vrátenie sumy uhradenej za školenie uviesť relevantný dôvod takejto žiadosti.  Organizátor  posudzuje žiadosti jednotlivo a ponecháva vo svojej výhradnej právomoci rozhodnutie o dôvodnosti danej žiadosti a o nároku na vrátenie sumy uhradenej za školenie.

7.7 Tieto obchodné podmienky sú pre obe zmluvné strany záväzné. V zmysle § 273 zákona č. 513/1991 Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) sú tieto obchodné podmienky považované za všeobecné obchodné podmienky  organizátora .

7.8 Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči zmluvným stranám dňom vyplnenia a odoslania online objednávky účastníka.