Obchodné a reklamačné podmienky

logo_black 

1. Všeobecné ustanovenia

  1. Tieto všeobecné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi Mgr.Art. Milanka Petelenová – NASTENU, M.Bazovského 1878/6, 960 01  Zvolen, IČO: 52197387, DIČ: 1124967481, tel.: 00421 905 863 288, e-mail: nastenu@nastenu.sk (ďalej len ako „predávajúci“) a zákazníkom (ďalej len ako „kupujúci“), vyplývajúce z kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je predaj a kúpa tovaru prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke nastenu.sk predávajúceho.
  2. Definícia pojmov:

Spotrebiteľská zmluva je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.
Predávajúci (dodávateľ) je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
Predávajúcim podľa týchto Obchodných podmienok je Mgr.Art. Milanka Petelenová – NASTENU, so sídlom M. Bazovského 1878/6, 960 01  Zvolen, IČO: 52197387, DIČ: 1124967481, zapísanou v ŽRSR Číslo živn.registra: 670-28483, okresný úrad Zvolen.
Kupujúci – spotrebiteľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.
Kupujúci – podnikateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti a nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania ich ďalším predaja či obchodovaním s nimi.
V prípade, že kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá zároveň nie je spotrebiteľom, ich obchodno-právne vzťahy, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

  1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním vyplnenej objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí so všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú pre neho zrozumiteľné a ich ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy uzatvorené medzi predávajúcim a kupujúcim. Na základe objednávky predávajúci dodá prezentovaný tovar na predmetnej internetovej stránke nastenu.sk kupujúcemu (ďalej len „kúpna zmluva“).
  2. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.
  3. Zoznam tovaru na internetovej stránke nastenu.sk je zoznamom bežne predávaných produktov a predávajúci nezodpovedá za okamžitú dostupnosť všetkého uvedeného tovaru.
  4. Predávajúci je viazaný kupujúcemu ponukou prezentovaného tovaru na predmetnej internetovej stránke vrátane ceny počas lehoty 24 hodín od odoslania oznámenia o prijatí objednávky.